Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON-strook1

VERTROUWENSPERSOON-strook1

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn deze ongewenste omgangsvormen opgenomen onder de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Op grond van deze wet zijn werkgevers verplicht beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Eén van de maatregelen die u kunt nemen is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon van Iwema Consultancy.

Grensoverschrijdend gedrag:

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt o.a. verstaan:

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Pesten
  • Intimidatie
  • Discriminatie

Vertrouwenspersonen zijn er niet voor conflicten of andere arbeidsgerelateerde zaken, anders dan boven benoemd. Soms zijn arbeidsconflicten het gevolg van ongewenst gedrag maar andersom is ook het geval.

Werkwijze
De vertrouwenspersoon leent een luisterend oor en geeft advies hoe om te gaan met hetgeen een medewerker overkomt of overkomen is conform de richtlijnen van het bedrijf. Een vertrouwenspersoon is in staat de medewerker de weg te wijzen in het bedrijf, de vraag bij de juiste persoon neer te leggen en zorg te dragen voor verbinding en opvolging. Aansluiting bij de klachtenprocedure van de organisatie indien nodig of gewenst, is hierbij een vanzelfsprekendheid. De inzet van een vertrouwenspersoon kan een positieve stimulans geven als het gaat over werksfeer, het reduceert de kans op verzuim en de daarbij behorende kosten en geeft extra binding met het bedrijf c.q. de werkgever. De vertrouwenspersoon geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de organisatie.

Vertrouwenspersoon van Iwema Consultancy
Iwema Consultancy vervult voor diverse (branche-) organisaties de rol van externe vertrouwenspersoon en kan ook voor uw organisatie deze functie vervullen. Wij hebben gecertificeerde vertrouwenspersonen (Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit) voor u beschikbaar, namelijk Ellen PuschmannRachida Amankour (geregistreerd bij beroepsvereniging LVV www.lvvv.nl en gecertificeerd bij Hobéon-SKO www.hobeon.nl ). Daarnaast is een zeer ervaren mannelijke vertrouwenspersoon aanwezig, Ebbel Iwema (Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut/ Mediator) indien de melder er de voorkeur aan geeft om met een man te spreken.

Onze VP beschikken over relevante juridische kennis, zijn goed op de hoogte van sociale- arbeidswetgeving en zijn bekend met de procedures van o.a. Huis voor Klokkenluiders als het om maatschappelijke misstanden gaat.

 

Externe vertrouwenspersoon
De voordelen van een externe vertrouwenspersoon zijn dat deze onpartijdigheid kan garanderen er is immers geen hiërarchische verbintenis wat de vertrouwelijkheid positief beïnvloedt en daarmee veelal drempelverlagend werkt. Bovendien is de VP goed opgeleid op alle terreinen waar zij zich op beweegt. Denk hierbij aan zowel ongewenste omgangsvormen als wel integriteitsproblematiek, arbowetgeving én de Wet Bescherming Klokkenluiders www.wetbeschermingklokkenluiders.nl.

Recent zijn er wettelijke wijzigingen doorgevoerd, te vinden op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wat-verandert-er en het daarbij behorende Huis voor Klokkenluiders.

 

Wenst u meer informatie over wat wij als vertrouwenspersoon voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

No items were found.