Mediation

Wat en wanneer mediation?
Mediation is het gezamenlijk oplossen van geschillen met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Wij hebben ervaren mediators die deskundige en professionele begeleiding bieden bij het bereiken van constructieve en vooral duurzame oplossingen van bijvoorbeeld een zakelijk geschil of een conflict in de privésfeer. Denk hierbij aan arbeids- en samenwerkingsconflicten, relatieproblematiek of het opstellen van een ouderschapsplan bij echtscheiding. Door hun jarenlange ervaring begrijpen onze mediators hoe conflicten ontstaan, in stand blijven maar vooral ook opgelost kunnen worden. De mediator faciliteert en begeleidt om tot een duurzame en effectieve oplossing te komen die gedragen wordt door alle partijen. Onze mediators hebben inmiddels vele zaken begeleid waaronder mediations binnen samenwerkingsverbanden, organisaties, besturen en maatschappen. Maar ook voor arbeidsgerelateerde mediations zoals bij arbeidsre-integratie, ‘exit’ of herstel samenwerking en familiemediations bij bijvoorbeeld echtscheidingen of ruzies in de familiaire sfeer kunt u bij ons terecht.

 

Voordelen van mediation zijn:
- Er is aandacht voor de onderlinge relatie, ook wanneer deze eindigt
- De onderlinge communicatie wordt verbeterd
- Creativiteit leidt tot andere oplossingen
- Er wordt gewerkt vanuit standpunten naar belangen
- De procedure is sneller, praktisch van aard en veelal goedkoper
- Het slagingspercentage is hoog

De mediator staat niet boven de partijen; bij mediation bepalen partijen zelf de oplossing, zij worden hierbij ondersteund door de mediator. Deze brengt de communicatie weer op gang. Hierdoor maken standpunten plaats voor belangen. Het doel van mediation is een oplossing te vinden die passend is voor alle partijen met een grote mate van acceptatie. Mediation is besloten en geschiedt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De gang naar de rechter kan hiermee veelal worden voorkomen; een vonnis van de rechter is immers niet altijd de beste oplossing. Mediation heeft zich in de praktijk bewezen als flexibel, snel, kostenefficiënt en heeft een grote kans van slagen.

Bij Iwema Consultancy zijn 2 mediators werkzaam namelijk Ellen Puschmann MfN en ADR geregistreerd en Ebbel Iwema ADR geregistreerd

     

Mediaton in de praktijk
Een mediation bestaat uit vijf stappen en het is belangrijk om deze allemaal te doorlopen. De stappen worden doorgaans in drie tot vijf bijeenkomsten doorlopen.

STAP 1
Voorbereidingsfase:
In deze fase worden locatie en datum voor het eerste mediationgesprek afgesproken en krijgen partijen schriftelijke informatie toegestuurd. Mediation vindt over het algemeen plaats op een voor beide partijen neutrale plek.

STAP 2
Openingsfase:
Tijdens deze fase wordt kennis gemaakt met de mediator en legt deze uit wat mediaton precies inhoudt. Het is belangrijk om te weten waarom is gekozen voor mediation en welke verwachtingen hierover zijn. De mediator zal uitleg geven over welke uitgangspunten gelden bij mediaton. Hierbij zullen vrijwilligheid, geheimhoudingsplicht en de onafhankelijke en de neutrale opstelling van de mediator aan de orde komen. In deze fase wordt ook de medationovereenkomst opgesteld en ondertekend. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd zoals vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht, de aard van het conflict, het uurtarief en de verdeling van de kosten. Wanneer een partij iemand meeneemt naar de mediationbijeenkomsten dan dient deze persoon in deze fase een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

STAP 3
Exploiratiefase:
Na ondertekening van de mediationovereenkomst start de feitelijke mediation. Doel van deze fase is om tot de kern van het conflict te komen, wensen en belangen te formuleren en te inventariseren en te bepalen welke zaken voor de toekomst belangrijk zijn.

STAP 4
Onderhandelingsfase:
Partijen gaan op zoek naar constructieve oplossingen die de wederzijdse belangen zoveel mogelijk dienen. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan maar helpt partijen naar passende oplossingen te zoeken.

STAP 5
Afrondingsfase:
Zodra partijen tot een eindoplossing zijn gekomen wordt dit verwoord en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst die vervolgens door beide partijen wordt ondertekend. Hiermee geven partijen aan akkoord te gaan met de gemaakte afspraken.

Geen overeenstemming of tussentijdse beëindiging:
Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de mediation voortijdig beëindigd en wordt er ook geen vaststellingsovereenkomst opgesteld. Wij hechten er waarde aan om in dit soort situaties, dus bij voortijdige beëindiging dit met warme hand te doen wat wil zeggen dat we ook in dit soort situaties aandacht besteden aan de afronding.

No items were found.