Psychologische interventie

Op verzoek van diverse bedrijven, verzekeraars en Arbodiensten biedt Iwema Consultancy (preventieve) verzuimbegeleiding aan arbeidsongeschikte medewerkers die gericht is op (mogelijkheden tot) werkhervatting. Daarnaast worden leidinggevenden en personeelsadviseurs geadviseerd over de wijze waarop zij vanuit hun functie deze medewerkers kunnen ondersteunen. In het kader van vigerende wetgeving w.o. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet Verbetering Poortwachter, worden deze professionele trajecten uitgevoerd met inachtneming van geheimhouding en de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

No items were found.