Yes

Psychologische interventie

Op verzoek van diverse bedrijven, verzekeraars en Arbodiensten biedt Iwema Consultancy verzuimbegeleiding aan arbeidsongeschikte medewerkers die gericht is op (mogelijkheden tot) werkhervatting. Daarnaast worden leidinggevenden en personeelsadviseurs geadviseerd over de wijze waarop zij vanuit hun functie deze medewerkers kunnen ondersteunen. In het kader van vigerende wetgeving w.o. de Wet Verbetering Poortwachter worden de arbeidsre-integratietrajecten uitgevoerd met inachtneming van de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer.

Geen items gevonden

Care for mind