Signalenonderzoek

Signalenonderzoek
Als werkgever mag u signalen of formele klachten over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie niet onbehandeld laten. U kunt deze signalen of klachten zelf onderzoeken. U kunt ook Iwema Consultancy vragen dat te doen.

Wat is een signaalonderzoek
In organisaties kunnen geruchten of verhalen over grensoverschrijdend gedrag de ronde doen waar je als werkgever de vinger niet op kunt leggen. Het rechtstreeks melden heeft voor melders vaak de nodige implicaties. Uit angst om doelwit van kritiek of roddels te worden, te vrezen voor carrièreperspectief of baanverlies, durven medewerkers onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag niet rechtstreeks te melden. In zo’n situatie kan een signaal- of cultuuronderzoek uitkomst bieden. Dit onderzoek geeft een beeld van de situatie, cultuur en processen ten tijde van het ervaren grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over feiten en het beleven van die feiten door degenen die melden.

Welke mogelijkheden biedt een signaalonderzoek
Een signaal- of cultuuronderzoek biedt medewerkers de mogelijkheid om in een veilige omgeving vertrouwelijk en geanonimiseerd te vertellen over eigen ervaringen, over de cultuur of processen binnen de organisatie. Het kunnen meedenken over eventuele verbeteringen wordt door melders veelal als zeer prettig ervaren.

De werkgever/opdrachtgever stelt degene op wie de signalen betrekking heeft in kennis. In het kader van hoor en wederhoor krijgt degene op wie de signalen betrekking heeft de gelegenheid daarop te reageren. De betrokkenen ontvangen een geanonimiseerde bundeling van de gesprekken. Op verzoek worden herleidbare situaties niet meegenomen in een rapportage.

Wat biedt een signaalonderzoek niet
Een signaalonderzoek is nadrukkelijk géén feitenonderzoek gericht op waarheidsvinding.

Onze onderzoekers
Het door ons samengestelde onderzoeksteam bestaat doorgaans uit twee personen, zo mogelijk een man en een vrouw, waaronder een gecertificeerd vertrouwenspersoon, een gedragsdeskundige of een jurist. Het onderzoeksteam moet haar werkzaamheden onafhankelijk kunnen verrichten. Zij heeft geen directe of indirecte banden met uw organisatie. Een hiervoor opgeleide en gecertificeerde consultant maakt bij deze onderzoeken o.a. gebruik van de methode Human Profiling® wat o.a. maakt dat:

  • de juiste vraag op het juiste moment gesteld wordt
    • tekenen van bedrog bij de gesprekspartner herkend worden
    • de ware intenties van de ander achterhaald worden

Door deze methode van gespreksvoering wordt minimaal 65% meer informatie uit een gesprek gegenereerd en is de onderzoeker in staat te zien wanneer men, bewust of onbewust informatie achterhoudt, tracht te misleiden of zelfs liegt. Uitgangspunt in het klachtonderzoek is hoor en wederhoor en onze werkwijze kenmerkt zich door vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Onafhankelijk en professioneel
Een signaalonderzoek of cultuuronderzoek is een arbeidsrechtelijk onderzoek. Wij stellen dan ook kwaliteitseisen aan onze leden van het onderzoeksteam. Zij zijn deskundig op het gebied van ongewenste omgangsvormen vanuit hun achtergrond als vertrouwenspersoon, jurist of psycholoog. Wij zorgen ervoor dat het onderzoeksteam kwalitatief voldoende is toegerust en berekend voor haar taak.

Eindrapport
Het onderzoek wordt door ons afgesloten met een vertrouwelijk eindrapport met een advies en aanbevelingen voor de directie of het bestuur, veelal de opdrachtgever. De conclusies uit de eindrapportage worden met betrokkenen gedeeld. De conclusies en het advies kunnen soms aanleiding geven tot een vervolg middels het instellen van een klachtenonderzoek of feitenonderzoek.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij op het gebied van klachtenonderzoek voor u kunnen betekenen.

No items were found.