Algemene voorwaarden

 1. Op alle met Iwema Consultancy gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
  Iwema Consultancy en de cliënt c.q. opdrachtgever inzake alle diensten door of namens
  Iwema Consultancy verricht of verstrekt.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn voor Iwema Consultancy alleen bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Afspraken kunnen kosteloos minimaal 1 werkdag vóór de geplande afspraak geannuleerd worden. In alle andere gevallen wordt het tarief van de gereserveerde behandeltijd en eventuele reistijd in rekening gebracht.
  Afspraken voor (delen van) trainingen of (delen van) interventieprogramma’s met een duur van 1 dagdeel of meer, kunnen kosteloos uiterlijk 10 werkdagen vóór de aanvang geannuleerd worden.  Bij het niet (tijdig) annuleren behoudt Iwema Consultancy zich het recht voor om de gereserveerde tijd naar – redelijkheid en billijkheid – in rekening te brengen; m.n. de kosten van door Iwema Consultancy ingehuurde derden zullen worden doorberekend. Vanaf 5 werkdagen voor de geplande datum wordt ingeval van annulering het gehele bedrag in rekening gebracht.
 5. Wanneer de cliënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger de gemaakte afspraken of overeenkomst tussentijds opzegt, vervallen de reeds betaalde c.q. nog niet betaalde facturen niet.
 6. Vragen over in rekening gebrachte honoraria, tarieven of kosten dient de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot  Iwema Consultancy te richten.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt c.q. opdrachtgever een klacht indient over de factuur en/of behandeling tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Iwema Consultancy de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming van Iwema Consultancy van ondergeschikte aard is. De cliënt c.q. opdrachtgever dient Iwema Consultancy per omgaande schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen.
 8. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
 9. Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangt de debiteur een 1e herinnering en bij het dan opnieuw uitblijven van de betaling volgt een aanmaning. Blijft de betaling ook dan uit, dan wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau en is de debiteur aan Iwema Consultancy verschuldigd:
  – een standaardvergoeding van minimaal EUR 40,00
  – een vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten
  – rente over de periode dat de debiteur niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen.
 10. Deze algemene voorwaarden  zijn te downloaden in PDF of aan te vragen via e-mail: info@iwema.org

tips...

...hoe om te gaan met de gevolgen van covid-19

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus momenteel gevoelens van stress, eenzaamheid, angst, somberheid en onveiligheid. Ebbel Iwema, directeur en klinisch psycholoog vertelt hierover en geeft tips en adviezen hoe hier mee om te gaan.

 1. Zorg voor structuur in je dag. Doe zoveel mogelijk dingen die je altijd doet en hou je aan vaste tijden.
 2. Deel jouw gevoelens met mensen die naar jouw ‘verhaal’ willen luisteren zonder te oordelen.
 3. Oordeel op jouw beurt niet over emoties van anderen maar toon begrip.
 4. Verzacht of bagatelliseer wat de ander zegt niet, toon respect.
 5. Skype, chat, ZOOM of Facetime (videobellen) regelmatig met vrienden en familie zodat je ze ook kunt zien zonder fysiek bij elkaar in de buurt te komen.
 6. Zorg goed voor jezelf, eet gezond en blijf in beweging.
 7. Maak afspraken met jezelf over eventueel alcohol- en of drugsgebruik en houd je daaraan.
 8. Volg niet voortdurend al het nieuws over corona via (sociale) media, maar beperk dit tot vaste momenten op een dag.
 9. Praat over je zorgen of angsten en durf hulp te vragen.
 10. Vul ‘lege’ tijd met achterstallige klussen of hobby’s zoals bijvoorbeeld schilderen van het huis, lezen, puzzelen, tuinieren of online (muziek) lessen volgen. Ga fietsen of wandelen in de buitenlucht mits de door het RIVM dringend geadviseerde afstand gegarandeerd is.

Lees hier het volledige artikel hoe om te gaan met de coronastress…KLIK HIER!