Algemene voorwaarden

 1. Op alle met Iwema Consultancy gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Iwema Consultancyen de cliënt c.q. opdrachtgever inzake alle diensten door of namens Iwema Consultancy verricht of verstrekt.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn voor Iwema Consultancy alleen bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De (huur)kosten voor afspraken op andere locaties dan Doorwerth en Arnhem worden doorberekend aan opdrachtgever.
 5. Afspraken kunnen kosteloos minimaal 1 werkdag vóór de geplande afspraak geannuleerd worden. In alle andere gevallen wordt het tarief van de gereserveerde consulttijd en eventueel geplande reistijd in rekening gebracht.
  Afspraken voor (delen van) trainingen of (delen van) interventieprogramma’s met een duur van 1 dagdeel of meer, kunnen kosteloos uiterlijk 10 werkdagen vóór de aanvang geannuleerd worden.  Bij het niet (tijdig) annuleren behoudt Iwema Consultancy zich het recht voor om de gereserveerde tijd naar – redelijkheid en billijkheid – in rekening te brengen; m.n. de kosten van door Iwema Consultancy ingehuurde derden zullen worden doorberekend. Vanaf 5 werkdagen voor de geplande datum wordt ingeval van annulering het gehele bedrag in rekening gebracht.
 6. Tussentijdse opzegging -door de cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger- van gemaakte afspraken dan wel een overeenkomst hebben geen invloed op reeds betaalde c.q. nog niet betaalde facturen.
 7. Vragen over in rekening gebrachte honoraria, tarieven of kosten dient de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Iwema Consultancy te richten.
 8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt c.q. opdrachtgever een klacht indient over de factuur en/of behandeling tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Iwema Consultancy de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming van Iwema Consultancy van ondergeschikte aard is. De cliënt c.q. opdrachtgever dient Iwema Consultancy per omgaande schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen.
 9. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.
 • Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangt de debiteur een 1eherinnering en bij het dan opnieuw uitblijven van de betaling volgt een aanmaning. Blijft de betaling ook dan uit, dan wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau en is de debiteur aan Iwema Consultancy verschuldigd:
  * een standaardvergoeding van minimaal EUR 40,00
  * een vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten
  * rente over de periode dat de debiteur niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden in PDF of aan te vragen via e-mail: info@iwema.org