Yes

Algemene voorwaarden

 1. Op alle met Iwema Consultancy gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van  toepassing.
 2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen  Iwema Consultancy en de cliënt c.q. opdrachtgever inzake alle diensten door of namens Iwema Consultancy verricht of verstrekt.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn voor Iwema Consultancy alleen bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Afspraken inzake behandeling kunnen kosteloos minimaal 24 uur vóór de geplande afspraak geannuleerd worden. In alle andere gevallen wordt het tarief van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. Afspraken voor (delen van) trainingen of (delen van) interventieprogramma’s met een duur van 1 dagdeel of meer, kunnen kosteloos uiterlijk 2 weken vóór de aanvang geannuleerd worden. Bij het niet (tijdig) annuleren behoudt Iwema Consultancy zich het recht voor om de gereserveerde tijd naar – redelijkheid en billijkheid – in rekening te brengen; m.n. de kosten van door Iwema Consultancy ingehuurde derden zullen worden doorberekend. Vanaf 1 week voor de geplande datum wordt ingeval van annulering het gehele bedrag in rekening gebracht.
 5. Wanneer de cliënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger de gemaakte afspraken of overeenkomst tussentijds opzegt, vervallen de reeds betaalde c.q. nog niet betaalde facturen niet.
 6. Vragen over in rekening gebrachte honoraria, tarieven of kosten dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Iwema Consultancy te richten.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt c.q. opdrachtgever een klacht indient over de factuur en/of behandeling tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Iwema Consultancy de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de beweerdelijke tekortkoming van Iwema Consultancy van ondergeschikte aard is. De cliënt c.q. opdrachtgever dient Iwema Consultancy per omgaande schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen.
 8. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op het op de factuur vermelde girorekeningnummer.
 9. Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan Iwema Consultancy verschuldigd:
  A: vertragingsrente volgens het wettelijke percentage vanaf de vervaldag van het openstaande factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
  B: alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die Iwema Consultancy ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder inbegrepen:
  * administratiekosten die bij dezen worden gefixeerd op € 50,-,
  * 15% buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting welke kosten tenminste € 100,- bedragen exclusief omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente- en administratiekosten.
 10. Deze algemene voorwaarden  zijn te downloaden in PDF of aan te vragen via e-mail: info@iwema.org

Care for mind